Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 1. Všeobecné

Nasledujúce podmienky platia pre všetky súčasné aj budúce zmluvy (nákup) medzi spoločnosťou PROSIV s.r.o.( ďalej len dodávateľ ) a zmluvnými partnermi v Európe. Dodávateľ sa zaväzuje v rámci kúpnej zmluvy na predaj a dodávky výrobkov a príslušenstva. Ďalšie zmluvné služby, musia byť výslovne písomne dohodnuté inak.

V prípade porušenie týchto obchodných podmienok môže byť kedykoľvek zmluva medzi dodávateľom a zmluvným partnerom vypovedaná jednostranne bez akéhokoľvek nároku na náhradu škody vyplývajúce z tejto zmluvy. Dodatočné podmienky zmluvného partnera nebudú akceptované.

 1. Zákazky a objednávky

Všetky ponuky a ceny produktov sú uvádzané bez balenia a dopravy. Toto ustanovenie sa vzťahuje na všetky informácie v našom cenníku s výhradou typografických chýb. V cene propagačných materiálov a inzerátov nie sú napr. pneu disky, ktoré samozrejme nie sú predmetom ponuky, slúžia len ako doplnok a ilustrácia k jednotlivým produktom.

Potvrdením objednávky je spotrebiteľ záväzný objednaný tovar kúpiť. Zmluva sa stáva právoplatnou zaslaním záväznej objednávky prostredníctvom e-mailu alebo dodaním tovaru a následným potvrdením prijatia záväznej objednávky zo strany predávajúceho. Zmluva je tým uzavretá a podlieha riadnemu a včasnému dodaniu objednávateľovi. Objednávateľ je povinný previesť peniaze na účet dodávateľa bez výzvy za objednaný tovar do vopred stanoveného termínu, ktorým je 7 dní odo dňa potvrdenia objednávky. Zásadnou prioritou pre dodávateľa je odovzdávať objednaný tovar nepoškodený!

 1. Dodanie

Objednávateľ je vopred informovaný a dĺžke dopravy na objednané miesto. Dodaciu lehotu tovaru si dodávateľ vyhradzuje na dva týždne vzhľadom k skutočnosti, že obstarávaný tovar je zo zahraničia. V prípade predĺženia tejto lehoty bude objednávateľ včas informovaný e-mailom alebo telefonicky. Objednávateľ berie na vedomie problémy zásobovania vplyvom vyššej moci, zmenách v zákonoch a úradných predpisov, násilia, štrajku alebo pre pracovné spory, ktoré nie sú v oblasti vplyvu dodávateľa. V týchto prípadoch sa predlžuje dodacia lehota o dobu na odstránenie týchto problémov. Aj v tomto prípade môže byť objednávky zrušená čiastočne alebo úplne. Náhrady na nároky škody zo strany kupujúceho za neskoré doručenie alebo nedodanie dodávky sú v každom prípade úplne vylúčené. V takýchto prípadoch sa dodávateľ snaží ponúknuť alternatívny výrobok alebo iné riešenia. Po prebratí tovaru berie kupujúci zodpovednosť a riziko za prípadné škody spôsobené prepravou na konečné miesto. Táto zodpovednosť sa prenáša na kupujúceho opustením dohodnutého miesta vykládky tovaru.

Meškanie prevzatia : preberanie tovaru kupujúcim je jedným zo základných zmluvných záväzkov. V prípade bezdôvodného neprevzatia dodaného tovaru, za ktorý je zodpovedný kupujúci si budeme účtovať 250,- eur za služby spojené s dopravou a poskytnutých služieb. Ďalšie nároky na náhradu škody kúpnej zmluvy sú vyhradené.

Vyzdvihnutie tovaru zo strany zákazníka je samozrejme možný priamo u dodávateľa. Keďže sa dodávateľovi zvýšia prevádzkové náklady ( personál, vysokozdvižný vozík… ) bude kupujúcemu účtovaný poplatok.

Dodávateľ je zodpovedný za škody spôsobené prepravou až ku konečnému miestu dodania tovaru. V prípade viditeľného poškodenia dodaného tovaru pri jeho preberaní je potrebné prepravcovi písomne potvrdiť poškodenie tovaru. V opačnom prípade dodávateľ nenesie zodpovednosť za poškodenie tovaru. Preto odporúčame tovar dôkladne prekontrolovať pri preberaní! Prepravca je povinný čakať tak dlho pokiaľ si zákazník tovar úplne neskontroluje!

Ak to nie je možné z hľadiska nedostatku času dopravcu, bude hneď po skontrolovaní dodatočne poslané písomné potvrdenie zo strany kupujúceho o prijatí nepoškodeného tovaru. Len na základe toho je možné urobiť reklamáciu na akýkoľvek porušený prípadne chýbajúci tovar a následne požiadať o prípadnú náhradu škody voči dodávateľovi. Pri podpísaní preberacieho protokolu prehlasujete, že tovar ste prebrali riadne, úplne a nepoškodený.

04.Balenie a doprava

Balenie a náklady na dopravu na dodávky v Európe nie sú zahrnuté do ceny produktov. Doprava a vykládka montážnych dielov nie je v našom rozsahu služieb, a preto môže byť vykonávaná na úkor zákazníka. To platí aj pri vybaľovaní predmetov potrebných pre inštaláciu.

 1. Montáž a servis

Výrobky musia mať splnené podmienky pre dielňu. Ich montáž musí byť prevádzaná výhradne len s odborne spôsobilou osobou alebo inou spoločnosťou oprávnenou na montáž servisného náradia . Ak táto podmienka nie je splnená , zaniká tým záruka a s tým spojený záručný servis .Odborná montáž musí byť potvrdená v montážnom liste . Kópia montážneho listu sa zasiela na adresu dodávateľa najneskôr do 7 dní od ukončenia montáže. V prípade ak tieto podmienky neboli splnené , zaniká tým záručné plnenie dodávateľa. Adresa dodanie montážneho listu : PROSIV s.r.o. , Moravská 1871/15, 95201 Vráble

 1. Vrátenie tovaru

Priebeh vrátenia: upozornite nám prosím e-mailom o úmysle vrátiť tovar. Neposielajte nám prosím žiadny tovar bez nášho predchádzajúceho odsúhlasenia. Náklady spojené so zaslaním tovaru späť vždy znáša kupujúci. Prosím taktiež berte na vedomie, že pri stornovaní potvrdenej objednávky môže objednávateľ účtovať poplatok až do výšky 25%. Prevod finančných prostriedkov pre účtovné operácie môže trvať do 30 dní.

 1. Platobné podmienky

Po potvrdení objednávky dodávateľom je kupujúci povinný previesť 50% z ceny objednávaného tovaru na základe zálohovej faktúry. Samozrejme zálohová faktúra môže byť vyplatená v hotovosti v sídle spoločnosti. Doplatenie tovaru sa realizuje vždy hotovostným stykom pri preberaní tovaru.

 1. Výhrada vlastníckeho práva

Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa bez ohľadu kde sa tovar nachádza.

 1. Informácie o povinnostiach

Kupujúci je povinný pri registrácii resp. objednávke, poskytnúť presné informácie. Pokiaľ sú údaje na objednávke iné ako údaje o kupujúcom, kupujúci je povinný oznámiť zmenu ihneď na emailovú adresu – prosiv@prosiv.sk, najmä zmenu adresy, e-mailu, telefónu, bankového účtu. Ihneď po uskutočnení objednávky pošleme kupujúcemu email s informáciami uvedenými pri registrácii. Kupujúci sa zaväzuje pri objednávke, informovať nás e-mailom, ak 24 hodín po objednávke neobdržal od nás žiadny email. Zákazník sa musí postarať o to, aby jeho emailová adresa bola dostupná.

 1. Záruka a Zabezpečenie

PROSIV s.r.o. sa zaručuje za dodaný tovar podľa vždy platných zákonných predpisov. My fyzickým osobám poskytujeme dvojročnú záruku od vystavenia faktúry. Ak nebudú dodržané naše všeobecné obchodné podmienky okamžite zaniká nárok na záruku. My nie sme výrobcovia nami dodávaného tovaru. Pri nárokovaní si podľa zákonného ručenia na produkt, na požiadanie ihneď sprostredkujeme meno a adresu príslušného výrobcu. Alebo ak si niekto nárokuje na zákonnú záruku na produkt, na požiadanie ihneď sprostredkujeme meno a adresu príslušného výrobcu.
My nepreberáme žiadnu nezávisle zavinenú záruku za škody, ktoré vzniknú užívateľom alebo tretej osoby pri využívaní našej internetovej stránky ako takej.

 1. Autorské práva Obsah webových stránok spoločnosti PROSIV s.r.o. sú publikované vo World Wide Webe pre online prístup, sú tam umiestnené autorské práva a licencia pre texty, grafiku, obrázky dizajn a zdrojových kódov, ak to nie je výslovne uvedené inak pre obch.a služ. PROSIV s.r.o. Naše webové stránky obsahujú obrázky ktoré podliehajú autorským právam tretej osoby. Ak nie je uvedené inak , všetky ochranné známky na našich webových stránkach sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.
 2. Ochrana osobných údajov

Zákazník ako fyzická osoba oznámi predavajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu bydliska ,PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade ,že je fyzickou osobou – podnikateľ alebo pravnickou osobou, oznámi predavajúcemu svoje obchodné meno,adresu sídla, adresu miesta podnikania vrátane PSČ,IČO,DIČ,IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Zákazník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č.122/2013Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predavajúci v manuálnej i elektronickej forme spracovával a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v objednávke zaslanej predávajúcemu. Ak zákazík zmení svoje osobné údaje predavajúci to berie na vedomie. Predávajúci spracúvava osobné údaje vo všetkých svojich informačných systémoch za účelom vystavenie dokladov.Zákazník udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže zákazník odvolať kedykoľvek písomnou formou. Zákazík si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení na www.prosiv.sk

Prevádzkovateľ internetových stránok www.prosiv.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje bude používať len za účelom obchodného vzťahu. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté inej tretej strane

Záručné podmienky

Tento dokument predstavuje súhrn informácií o záručných podmienkach

Práva odberateľa a povinnosti dodávateľa v súvislosti so zárukou na dodané stroje a zariadenia budú obmedzené na práva a povinnosti výslovne uvedené v týchto podmienkach:

 1. a) záručná doba na dodaný tovar vyplývajúca z obchodného zákonníka je 1 rok,

b) záručná doba na dodaný tovar vyplývajúca z občianskeho zákonníka je 2 roky

 1. Servisné práva vyplývajúce pre odberateľa podľa bodu c.1, preberá na svoju ťarchu dodávateľ.

V rámci záruky sa zaväzuje opraviť alebo vymeniť akúkoľvek chybnú časť zariadenia v dôsledku chýb materiálu alebo výrobného procesu. Predávajúci sa zaväzuje a je povinný v rámci lehoty uvedenej v bode 1 písm. a) a b) zaručiť servis ním dodaných strojov. Všetky opravy v záručnej a po záručnej lehote sa vykonávajú v sídle centrály spoločnosti PROSIV s.r.o. , Moravská 1871 /15, 952 01 Vráble.

Dopravné náklady vyplývajúce z realizácie záručného aj po záručného servisu (obhliadka, servisný zásah) prechádzajú na kupujúceho (podľa bodu 8 pís. a). Záruka sa nevzťahuje na poškodenie, aj neúmyselné, stratu, prírodné vplyvy alebo iné udalosti, ktoré nemajú pôvod vo výrobe zariadenia.

 1. Nevhodný výber výrobku a tým pádom skutočnosť, že výrobok nevyhovuje požiadavkám spotrebiteľa nemôže byt dôvodom na reklamáciu.
 2. Nároky z porúch výrobku je potrebné uplatniť v záručnej dobe, inak zaniknú. Záručná doba začína plynúť momentom prevzatia výrobku odberateľom.
 3. Dôvody na odmietnutie plnenia záruky:

a) výrobok nebol predaný v rámci spotrebiteľskej zmluvy

b) výrobok bol používaný v rozpore s technickou dokumentáciou, neboli dodržané pokyny týkajúce sa inštalácie, prevádzkovania a údržby uvedené v návode na používanie alebo v bezpečnostných predpisoch

c) nerešpektovania podmienok (parametrov) definovaných v užívateľskej príručke

d) neodbornou inštaláciou a manipuláciou

e) nevhodného umiestnenia zariadenia alebo zanedbanej povinnej údržby (ak je vyžadovaná)

f) výrobok bol pripojený do elektrickej siete, v ktorej napájacie napätie kolíše, , chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu, nevhodnej polarite tohto napätia, nevhodnej elektrickej sieti, skratu na vstupoch

g) do výrobku zasahovali alebo ho akokoľvek pozmeňovali iné než oprávnené osoby

h) neodbornou dodatočnou montážou (demontážou)

i) pri svojvoľných zmenách na záručnom liste nepovolanou osobou, pri nevyplnení záručného listu, pri strate záručného listu

j) na výrobku boli porušené ochranné prvky slúžiace na zistenie neoprávneného zásahu do výrobku (plomby

a ochranné štítky a pod.)

k) poškodením, alebo stratou počas prepravy zariadenia kupujúcim

l) porucha je spôsobená znečistením, prirodzeným opotrebením

m) poškodením živelnou pohromou

n) mechanickým poškodením ( neprimeraným zaobchádzaním, čistením a pod.)

o) nehodou, stratou, odcudzením, nedbanlivosti, nadmerného zaťaženia zariadenia, nesprávnej alebo nedostatočnej údržby a nastavenia alebo iných vonkajších príčin

p) Dodávateľ môže odmietnuť vykonať opravu v záručnej lehote ak porucha bola spôsobená inštaláciou komponentov od iných výrobcov, ako je výrobca dodaného zariadenia

q) poškodeným identifikačným prvkom (výrobné číslo)

r) uplynutie 24 hodinovej doby na reklamáciu nekompletnosti prijatého tovaru

s) uplynutie doby podľa bodu c 1 tejto prílohy

t) výrobok bol používaný iným spôsobom než obvyklým pre daný typ výrobku

u) nedodržanie podmienky podľa bodu c. 13 záručných podmienok

 1. Za obvyklé používanie sa považuje najmä ak:

a) výrobok je používaný v súlade s technickými normami platnými v Slovenskej republike,

b) výrobok je používaný v súlade s technickou dokumentáciou, rešpektujúc podmienky (parametre) definované v užívateľskej príručke a sú dodržané pokyny týkajúce sa inštalácie, prevádzkovania a údržby uvedené v návode na používanie alebo v bezpečnostných predpisoch a je mu pravidelne vymieňané príslušenstvo podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu podľa pokynov výrobcu tohto zariadenia.

c) výrobok je používaný spôsobom, ktorý zodpovedá účelu použitia zariadenia podľa manuálu, a danému druhu prevádzky

 1. Neoprávnená reklamácia

a) Skôr než sa začne s používaním výrobku, je potrebné sa oboznámiť s priloženým návodom na používanie a nevyhnutne sa ním riadiť.

b) Pred uplatnením nároku na reklamáciu je potrebné skontrolovať, či vzniknutá porucha nie je spôsobená umiestnením, inštaláciou, zapojením alebo nastavením v rozpore s odporúčaním výrobcu.

c) Pokiaľ vznikne rozpor s kúpnou zmluvou spôsobený informáciou z iného zdroja, než od výrobcu, tento rozpor sa nepovažuje za dôvod k reklamácii výrobku.

 1. Neopodstatnený zásah Ak v prípade servisného zásahu uskutočneného dodávateľom bude zistená skutočnosť, že ide o poruchu, ktorej príčina je dôvodom na odmietnutie plnenia záruky, alebo ak porucha vôbec nevznikla (bod 7, písm. b), je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi v plnom rozsahu náklady spojené s neopodstatneným zásahom. Ide o náklady spojené s dopravou, testovaním a manipuláciou dotknutého zariadenia.

a)výška dopravných nákladov: za každý 1 kilometer / 0,33 EUR (10 Sk) bez DPH

b)výška manipulačných poplatkov: za každú začatú hodinu 20 EUR,- bez DPH

9) Riešenie neopraviteľného výrobku, alebo výrobku chybného z dôvodu chýb materiálu alebo výrobného procesu – v tomto prípade sa poskytne kupujúcemu adekvátna náhrada druhovo a cenovo zhodného tovaru, ktorá plne nahradí neopraviteľný kus. Dopravné náklady v tomto prípade prechádzajú na dodávateľa (PROSIV s.r.o. ).

10) Nekompletnosť prijatého tovaru je možné reklamovať najneskôr do 24 hodín od okamihu prevzatia predmetného druhu tovaru. Uplynutie tejto doby je dôvodom na odmietnutie záruky. Preto si prosím dôkladne skontrolujte kompletnosť dodaného druhu tovaru.

11) Záručné podmienky má kupujúci vždy k dispozícii pri odbere objednaného tovaru, alebo pri jeho dodaní. V prípade zmluvného odberu má záručné podmienky k dispozícii s návrhom predmetnej kúpnej zmluve ako príloha c. 2 .

12) Podmienkou prevzatia objednaného tovaru , alebo dodania objednaného tovaru je podpísanie týchto záručných podmienok, čím kupujúci vyjadruje svoj súhlas so záručnými podmienkami. Svojim podpisom kupujúci taktiež potvrdzuje fakt, že sa s každým bodom predložených a ním podpísaných záručných podmienok (prípadne jednotlivých častí) oboznámil a porozumel im bez pochybností, nejasností a bez žiadnych nezrovnalostí. Z vyššie uvedeného následne vyplýva , že neskoršie námietky alebo nesúhlas k podpísaným

záručným podmienkam zo strany kupujúceho nie je dodávateľ povinný akceptovať.

13) V prípade zakúpenia zdvíhacích zariadení si dodávateľ vyhradzuje podmienku ručenia za ním dodaný tovar. Touto podmienkou je výlučné použitie hydraulického oleja do zdvíhacích zariadení dodávaný výhradné spoločnosťou Prosiv s.r.o.. Poškodenia zakúpeného zariadenia, alebo jeho nefunkčnosti spôsobenej nedodržaním tejto podmienky sa stáva jedným s dôvodov odmietnutia plnenia záruky.

14) Po vyjadrení súhlasu so záručnými podmienkami podpisom kupujúceho, nie je možné dodatočne upravovať, pozmeňovať alebo namietať žiadny bod záručných podmienok (prípadne jeho častí) ani jednou zmluvnou stranou.

15) Tento dokument (záručné podmienky) vymedzujúci práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana si ponechá jeden originál podpísaný oboma zmluvnými stranami.

16) Prevzatím tovaru kupujúci bez výhrady akceptuje všetky body vyššie uvedených záručných podmienok, čo potvrdzuje svojim podpisom.

Zmluvné podmienky

 1. Všeobecné

Nasledujúce podmienky platia pre všetky súčasné aj budúce zmluvy (nákup) medzi spoločnosťou PROSIV s.r.o. ( ďalej len dodávateľ ) a zmluvnými partnermi v Európe. Dodávateľ sa zaväzuje v rámci kúpnej zmluvy na predaj a dodávky výrobkov a príslušenstva. Ďalšie zmluvné služby, musia byť výslovne písomne dohodnuté inak.

V prípade porušenie týchto obchodných podmienok môže byť kedykoľvek zmluva medzi dodávateľom a zmluvným partnerom vypovedaná jednostranne bez akéhokoľvek nároku na náhradu škody vyplývajúce z tejto zmluvy. Dodatočné podmienky zmluvného partnera nebudú akceptované.

 1. Zákazky a objednávky

Všetky ponuky a ceny produktov sú uvádzané bez balenia a dopravy. Toto ustanovenie sa vzťahuje na všetky informácie v našom cenníku s výhradou typografických chýb. V cene propagačných materiálov a inzerátov nie sú napr. pneu disky, ktoré samozrejme nie sú predmetom ponuky, slúžia len ako doplnok a ilustrácia k jednotlivým produktom.

Potvrdením objednávky je spotrebiteľ záväzný objednaný tovar kúpiť. Zmluva sa stáva právoplatnou zaslaním záväznej objednávky prostredníctvom e-mailu alebo dodaním tovaru a následným potvrdením prijatia záväznej objednávky zo strany predávajúceho. Zmluva je tým uzavretá a podlieha riadnemu a včasnému dodaniu objednávateľovi. Objednávateľ je povinný previesť peniaze na účet dodávateľa bez výzvy za objednaný tovar do vopred stanoveného termínu, ktorým je 7 dní odo dňa potvrdenia objednávky. Zásadnou prioritou pre dodávateľa je odovzdávať objednaný tovar nepoškodený!

 1. Dodanie

Objednávateľ je vopred informovaný a dĺžke dopravy na objednané miesto. Dodaciu lehotu tovaru si dodávateľ vyhradzuje na dva týždne vzhľadom k skutočnosti, že obstarávaný tovar je zo zahraničia. V prípade predĺženia tejto lehoty bude objednávateľ včas informovaný e-mailom alebo telefonicky. Objednávateľ berie na vedomie problémy zásobovania vplyvom vyššej moci, zmenách v zákonoch a úradných predpisov, násilia, štrajku alebo pre pracovné spory, ktoré nie sú v oblasti vplyvu dodávateľa. V týchto prípadoch sa predlžuje dodacia lehota o dobu na odstránenie týchto problémov. Aj v tomto prípade môže byť objednávky zrušená čiastočne alebo úplne. Náhrady na nároky škody zo strany kupujúceho za neskoré doručenie alebo nedodanie dodávky sú v každom prípade úplne vylúčené. V takýchto prípadoch sa dodávateľ snaží ponúknuť alternatívny výrobok alebo iné riešenia. Po prebratí tovaru berie kupujúci zodpovednosť a riziko za prípadné škody spôsobené prepravou na konečné miesto. Táto zodpovednosť sa prenáša na kupujúceho opustením dohodnutého miesta vykládky tovaru.

Meškanie prevzatia : preberanie tovaru kupujúcim je jedným zo základných zmluvných záväzkov. V prípade bezdôvodného neprevzatia dodaného tovaru, za ktorý je zodpovedný kupujúci si budeme účtovať 250,- eur za služby spojené s dopravou a poskytnutých služieb. Ďalšie nároky na náhradu škody kúpnej zmluvy sú vyhradené.

Vyzdvihnutie tovaru zo strany zákazníka je samozrejme možný priamo u dodávateľa. Keďže sa dodávateľovi zvýšia prevádzkové náklady ( personál, vysokozdvižný vozík… ) bude kupujúcemu účtovaný poplatok.

Dodávateľ je zodpovedný za škody spôsobené prepravou až ku konečnému miestu dodania tovaru. V prípade viditeľného poškodenia dodaného tovaru pri jeho preberaní je potrebné prepravcovi písomne potvrdiť poškodenie tovaru. V opačnom prípade dodávateľ nenesie zodpovednosť za poškodenie tovaru. Preto odporúčame tovar dôkladne prekontrolovať pri preberaní! Prepravca je povinný čakať tak dlho pokiaľ si zákazník tovar úplne neskontroluje!

Ak to nie je možné z hľadiska nedostatku času dopravcu, bude hneď po skontrolovaní dodatočne poslané písomné potvrdenie zo strany kupujúceho o prijatí nepoškodeného tovaru. Len na základe toho je možné urobiť reklamáciu na akýkoľvek porušený prípadne chýbajúci tovar a následne požiadať o prípadnú náhradu škody voči dodávateľovi. Pri podpísaní preberacieho protokolu prehlasujete, že tovar ste prebrali riadne, úplne a nepoškodený.

04.Balenie a doprava

Balenie a náklady na dopravu na dodávky v Európe nie sú zahrnuté do ceny produktov. Doprava a vykládka montážnych dielov nie je v našom rozsahu služieb, a preto môže byť vykonávaná na úkor zákazníka. To platí aj pri vybaľovaní predmetov potrebných pre inštaláciu.

 1. Montáž a servis

Výrobky musia mať splnené podmienky pre dielňu. Ich montáž musí byť prevádzaná výhradne len s odborne spôsobilou osobou alebo inou spoločnosťou oprávnenou na montáž servisného náradia . Ak táto podmienka nie je splnená , zaniká tým záruka a s tým spojený záručný servis .Odborná montáž musí byť potvrdená v montážnom liste . Kópia montážneho listu sa zasiela na adresu dodávateľa najneskôr do 7 dní od ukončenia montáže. V prípade ak tieto podmienky neboli splnené , zaniká tým záručné plnenie dodávateľa. Adresa dodanie montážneho listu : PROSIV s.r.o. , Moravská 1871/15, 95201 Vráble

 1. Vrátenie tovaru

Priebeh vrátenia: upozornite nám prosím e-mailom o úmysle vrátiť tovar. Neposielajte nám prosím žiadny tovar bez nášho predchádzajúceho odsúhlasenia. Náklady spojené so zaslaním tovaru späť vždy znáša kupujúci. Prosím taktiež berte na vedomie, že pri stornovaní potvrdenej objednávky môže objednávateľ účtovať poplatok až do výšky 25%. Prevod finančných prostriedkov pre účtovné operácie môže trvať do 30 dní.

 1. Platobné podmienky

Po potvrdení objednávky dodávateľom je kupujúci povinný previesť 50% z ceny objednávaného tovaru na základe zálohovej faktúry. Samozrejme zálohová faktúra môže byť vyplatená v hotovosti v sídle spoločnosti. Doplatenie tovaru sa realizuje vždy hotovostným stykom pri preberaní tovaru.

 1. Výhrada vlastníckeho práva

Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa bez ohľadu kde sa tovar nachádza.

 1. Informácie o povinnostiach

Kupujúci je povinný pri registrácii resp. objednávke, poskytnúť presné informácie. Pokiaľ sú údaje na objednávke iné ako údaje o kupujúcom, kupujúci je povinný oznámiť zmenu ihneď na emailovú adresu – prosiv@prosiv.sk, najmä zmenu adresy, e-mailu, telefónu, bankového účtu. Ihneď po uskutočnení objednávky pošleme kupujúcemu email s informáciami uvedenými pri registrácii. Kupujúci sa zaväzuje pri objednávke, informovať nás e-mailom, ak 24 hodín po objednávke neobdržal od nás žiadny email. Zákazník sa musí postarať o to, aby jeho emailová adresa bola dostupná.

 1. Záruka a Zabezpečenie

PROSIV s.r.o. sa zaručuje za dodaný tovar podľa vždy platných zákonných predpisov. My Vám poskytujeme dvojročnú záruku od vystavenia faktúry. Ak nebudú dodržané naše všeobecné obchodné podmienky okamžite zaniká nárok na záruku. My nie sme výrobcovia nami dodávaného tovaru. Pri nárokovaní si podľa zákonného ručenia na produkt, na požiadanie ihneď sprostredkujeme meno a adresu príslušného výrobcu. Alebo ak si niekto nárokuje na zákonnú záruku na produkt, na požiadanie ihneď sprostredkujeme meno a adresu príslušného výrobcu.
My nepreberáme žiadnu nezávisle zavinenú záruku za škody, ktoré vzniknú užívateľom alebo tretej osoby pri využívaní našej internetovej stránky ako takej.

 1. Autorské práva Obsah webových stránok spoločnosti PROSIV s.r.o. sú publikované vo World Wide Webe pre online prístup, sú tam umiestnené autorské práva a licencia pre texty, grafiku, obrázky dizajn a zdrojových kódov, ak to nie je výslovne uvedené inak pre obch.a služ. PROSIV s.r.o. Naše webové stránky obsahujú obrázky ktoré podliehajú autorským právam tretej osoby. Ak nie je uvedené inak , všetky ochranné známky na našich webových stránkach sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.
Menu